รายละเอียด
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ
The Prio Signature Condo Chiang Mai
เจ้าของโครงการ
: เอส.อาร์.ซี. เชียงใหม่จำกัด
ที่ตั้ง
: สี่แยกสนามบินจ.เชียงใหม่
เนื้อที่โครงการ
: 3-3-64 ไร่
ลักษณะโครงการ
: อาคารสูง 15 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน1 อาคาร
จำนวนห้องชุด
: 395 ยูนิต
จำนวนที่จอดรถ
: ประมาณ 209 คัน / จักรยานยนต์ 50 คัน
(ไม่รวมจอดซ้อนคัน)
จำนวนลิฟท์โดยสาร
: 5 ตัว (เฉลี่ย 80 ห้องต่อลิฟท์ 1 ตัว)
จำนวนลิฟท์หนีไฟ
: 1 ตัว
ลักษณะห้องชุด
ขนาดพื้นที่ (ตรม.)
1 ห้องนอน
28.65 | 38.43
2 ห้องนอน
57.30 | 60.85 | 77.65
ห้องดูเพล็ก (2 ชั้น)
49.07 | 63.43

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า